8,3

Op basis van 40 reviews40 reviews op Zorgkaart Nederland

menu
Organisatie

Kwaliteit 2023

Benieuwd naar de kwaliteit van zorg en dienstverlening door Driestroom? Laat je door ons meenemen in de manier waarop we 'Leefbaarheid in de wijk' in 2023 in praktijk brachten. Ook laten we zien hoe wij nieuwe dingen opzetten, hoe wij pionieren. Kijk met ons mee naar welke mooie zorg en dienstverlening dit oplevert!

Raad van bestuur aan het woord & vogelvlucht

Driestroom in de maatschappij

Wij vinden het belangrijk dat de mensen die ondersteuning krijgen van Driestroom mee kunnen doen in de maatschappij. Wij denken dat dat bijdraagt aan het alledaags geluk van mensen. Daarom hebben we in onze nieuwe strategie (2023-2025) ook het thema leefbaarheid in de wijk opgenomen. De maatschappij wordt steeds ingewikkelder en veel mensen in wijken hebben zorg en ondersteuning nodig. Wij denken dat we daar samen met de mensen uit de wijk en andere organisaties oplossingen voor kunnen bedenken.

Driestroom vindt dit al lang heel belangrijk en heeft al veel plekken midden in de wijk. We willen graag ook hier in voorop lopen en nieuwe dingen bedenken. We hebben ook veel medewerkers en zorgondernemers die dit ook willen. We hebben een aantal voorbeelden in beeld gebracht om te laten zien wat we al doen, maar ook dat het soms heel moeilijk is.

Terugblik doelen 2022

In het kwaliteitsrapport van 2021 hebben we een paar doelen opgeschreven. In het kwaliteitsbericht 2022 hebben we in een paar video’s al laten zien hoe we met deze doelen bezig waren. We vertellen hoe het er eind 2023 uitzag.

Ervaringsonderzoek

In 2022 zijn we gestart met een nieuwe vorm van het ervaringsonderzoek. De eerste verandering zit al in de naam. Op verzoek van de cliëntenraad is het woord cliënt weggelaten.

Daarnaast hebben we het onderzoek gesplitst. Wonen en ambulant worden in de even jaar gevraagd. En in de oneven jaren worden werk en dagbesteding gevraagd om het ervaringsonderzoek in te vullen. Ook op inhoud is het onderzoek aangepast, het onderzoek sluit nu aan bij het Alledaags Gelukmodel.

Medewerkers

Als je het hebt over kwaliteit dan gaat het eigenlijk ook altijd over medewerkers. Zij zijn de basis van de zorg en ondersteuning die geboden wordt. Hier kan je lezen wat we in 2023 hebben gedaan om ervoor te zorgen dat onze medewerkers zo goed mogelijk hun werk kunnen doen. En daarmee zorgen voor goede kwaliteit van ondersteuning.

Doelen 2024

We hebben in dit kwaliteitsbeeld laten zien welke ontwikkelingen er binnen Driestroom zijn en waar we het afgelopen jaar hard aan hebben gewerkt. Die ontwikkeling gaat door in 2024, daarom hebben we ook voor dit jaar een paar doelen waar we aan gaan werken.

  • Er zijn 3 nieuwe plekken in de regio Arnhem/Nijmegen waar we in de buurt samenwerken om mensen uit de buurt te kunnen helpen.
  • Meer mensen doen mee aan het ervaringsonderzoek.
  • Op de werklocaties wordt methodisch gewerkt volgens het model Betekenisvol werk.

Reflectie centrale cliëntenraad

De centrale cliëntenraad ziet een mooi en divers kwaliteitsbeeld. Het heeft een mooi evenwicht tussen de dingen die goed gaan en dingen die beter kunnen.
We zien in de video van het Cleanteam dat het het meedoen in de maatschappij heel nadrukkelijk naar voren komt. Ook zien we daarin dat het belangrijk is om een goede plek te vinden voor iemand die ondersteuning heeft.
Bij de video van 't Poelsplein komt heel mooi naar voren dat het belangrijk is dat je als partners na zoveel huwelijk bij elkaar kan blijven. Mooi dat dit unieke concept er ook binnen Driestroom is.
In de video van ‘t Lingevelt, is het mooi om te zien dat zij initiatieven ondernemen in de wijk .
Bij ZBO is mooi zichtbaar dat ondanks alle inspanningen het niet altijd lukt.
Het thema dat gekozen is, is heel herkenbaar. Dit is ook vaak onderwerp van gesprek in de centrale cliëntenraad.
Vanuit het thema meedoen in de maatschappij hadden plekken als Droom! Bemmel en Makers & Merken nog een mooie aanvulling kunnen zijn.

Reflectie ondernemingsraad

In zijn algemeenheid kan de OR opmerken dat Driestroom zich heeft ingespannen om in 2023 en de komende jaren een aantrekkelijke werkgever te zijn en te blijven. Door het fraaie inleidende verhaal van onze bewoner/cabaretier en de 4 filmpjes waarin zichtbaar het alledaags-gelukmodel van Driestroom is vertoond, maakt dit het kwaliteitsbeeld tot een zonnig te kijken en te lezen document.

Het begint met de pioniersrol in de wijk van Driestroom. Volgens de OR is dat een goed voornemen, maar het vervolg en het daadwerkelijk oppakken van anderen in de wijk zal veel inspanning vereisen van alle medewerkers om tot dit gewenste resultaat te leiden.

De OR maakt zich zorgen om het aantal afwijkingen bij de audits. Dat is toch licht stijgend, weliswaar gestaag. Hopelijk zal het aantal auditoren stabiel blijven en een lead auditor snel gevonden.

Per cliënt omgerekend is er ook een lichte stijging van het aantal agressie-incidenten, maar wel een forse stijging ten opzichte van 2021/2022. Verklaring is de betere melding en de jongere doelgroep cliënten. Ook het aantal medicatiefouten is hoger. Dit ligt allemaal aan het meerdere gebruik van de interne meldingen, maar baart toch zorgen.

Het contact met de achterban van de Centrale Cliëntenraad en de lokale raden is sterk verbeterd. Dat is prachtig, mede door het gebruik van 3stroom.nu. De structuur van de CC en kolomraden wordt nog aangepast, zodat de medezeggenschap nog toegankelijker wordt voor de mensen van de locaties.

De OR vindt de splitsing bij de ervaringsonderzoeken mooi, zodat om het jaar Wonen /Ambulant en Werken/Dagbesteding op inhoud en aangepast aan hun doelgroep en het alledaags-geluk model worden gepeild. Ten aanzien van de doelen voor 2024 is goed in kaart gebracht wat goed gaat en wat beter kan, waarin de focus ligt op beter bereikbaarheid begeleiding, nakomen afspraken, meer begrip begeleiding versus medewerker, minder inzet flex en betere communicatie. De OR verwacht dan ook nog meer positieve resultaten. Fijn ook dat op locaties waar meer dan 5 mensen hun ervaringen hebben gedeeld, zij een rapport krijgen van de uitkomsten.

De inspanningen van Driestroom om medewerkers te werven en te behouden zullen hopelijk hun vruchten afwerpen. Gezien de cijfers is dat nog niet zo, maar er is veel creativiteit bij de werving zoals de inzet bij activiteiten van studenten RU en HAN.

Ook de inzet van je eigen duurzaamheid om je inzetbaarheid te verbeteren kan nog beter. Er is bijvoorbeeld nog weinig gebruik gemaakt van de 2 uur per jaar waarin je activiteiten kan ontplooien om aan je alledaags eigen werkgeluk kan werken. Wel is er een jaarlijks supportgesprek en zijn er heel veel nieuwe hulpmiddelen zoals het digicontact.

De OR heeft het rapport met aandacht gelezen en is er positief over.

Reflectie franchiseraad

De Franchiseraad heeft kennis genomen van het Kwaliteitsbeeld over 2023. Het Kwaliteitsbeeld geeft op een toegankelijke wijze inzicht in de kwaliteit van zorg en dienstverlening binnen Driestroom. De video's zijn mooi en duidelijk. Uiteraard mag men trots zijn op de behaalde resultaten en het pionierswerk, maar daarin past, naar de mening van de Franchiseraad, ook een bepaalde mate van bescheidenheid. In reflectie op het kwaliteitsbeeld mag de bijzondere dynamiek in een gezinshuis, naar de visie van de Franchiseraad, meer naar voren komen. In de gezinshuizen met jeugdigen ligt de nadruk meer op de individuele ontwikkeling van elk kind en hoe dat te stimuleren. De Franchiseraad vindt het prachtig om te zien dat deze dingen er voor volwassenen zijn binnen de Driestroom en fantastisch om een ieder goed bewust te maken dat het leven voor heel veel mensen zwaar is; om welke reden dan ook. Daar ligt echter niet het hoofddoel van de opvoeding van de gezinshuisouders met jeugdigen in huis. Dit mag meer worden belicht.

Reflectie auditcommissie kwaliteit en veiligheid

De auditcommissie vindt de beelden sprekend en veelzeggend. Het is een mooie aanvulling op cijfers, grafieken en tekst. Verhalen zijn sprekender dan cijfers. Het geheel wordt mooi ondersteund door een bewoner die het verhaal verteld.

We zien een goed gekozen selectie, verschillende doelgroepen en doelstellingen van Driestroom komen voorbij. Alle elementen komen mooi terug. Het is aansprekend, dit zal ook het geval zijn voor derden die bijvoorbeeld de website bekijken.

De auditcommissie vraag zich af of bij Vogelvlucht het voldoende duidelijk is voor de lezer die niet zo in de zorg is ingevoerd? Bijvoorbeeld audits, is niet voor iedereen een herkenbare term.

We denken dat er nog meer aandacht besteedt kan worden aan dingen die minder goed gaan.

Het geheel krijgt een breder perspectief door ook vooruit te kijken. Daarin zou nog een toevoeging kunnen komen om vanuit maatschappelijke context een beeld te geven wat vanuit landelijk/politiek invloed heeft op Driestroom. Tevens vinden wij het waardevol dat er zowel intern als extern wordt gereflecteerd op kwaliteit.

Als laatste doet de commissie de suggestie om de doelen beter aan te laten sluiten op de informatie uit dit kwaliteitsbeeld.

Externe visitatie

De externe visitatie vindt plaats in september, daarna worden de uitkomsten daarvan toegevoegd.

Bestuursverslag en Jaarrekening 2023

Kwaliteitsbericht 2022