8,3

Op basis van 40 reviews40 reviews op Zorgkaart Nederland

menu
Kwaliteit 2023

Vogelvlucht

We kijken terug op een waardevol en bevlogen jaar. Gemotiveerd en met veel plezier hebben we weer veel mensen kunnen ondersteunen. Bij wonen, bij werken, bij dagbesteding, op school en bij vrijetijdsbesteding. Wat hierin altijd centraal staat is onze visie: Driestroom is er voor mensen met een ondersteuningsvraag bij het realiseren van alledaags geluk. In deze vogelvlucht geven we een beeld van de kwaliteit in 2023 binnen Driestroom.

Mensen die wij ondersteunen

DS_JAARBEELD_2023_INFOGRAPHICS_041.jpg

Onze medewerkers

DS_JAARBEELD_2023_INFOGRAPHICS_042.jpg
DS_JAARBEELD_2023_INFOGRAPHICS_06_in_uitstroom.jpg

In 2023 zien we in de aantallen bij Driestroom een grotere uitstroom dan instroom, 35 medewerkers. Dit heeft vooral te maken met de uitstroom van medewerkers bij het Flexbureau en mensen wie vanuit Driestroom werken bij onze franchisenemers. Er is kritisch gekeken welke medewerkers er in 2023 en daarvoor niet ingezet werden via het Flexbureau. Van de medewerkers die lange tijd niet voor ons hebben gewerkt, is afscheid genomen. Daarnaast zijn er verschillende medewerkers die bij franchisenemers werken uitgestroomd. Dit kan te maken hebben met de doorstroom naar een andere baan, maar ook dat franchisenemers zijn gestopt. En daarmee ook de arbeidsovereenkomst van de medewerkers bij Driestroom. Bij Werving & Selectie zien we voor het eerste jaar dat we meer moeite hebben met het invullen van vacatures van zorgpersoneel. Deze trend was al langer ingezet in de zorgsector en raakt Driestroom nu iets meer dan voorheen. We reageren hierop door nog meer aandacht te schenken aan oplossingen op het gebied van innovatie en anders verdelen van taken. Onder andere door de inzet van studenten als vrijwilligers en inzet van studenten in een vorm van een bijbaan.

DS_JAARBEELD_2023_INFOGRAPHICS_044.jpg
DS_JAARBEELD_2023_INFOGRAPHICS_043.jpg

Onze locaties

DS_JAARBEELD_2023_INFOGRAPHICS_045.jpg

Audits

DS_JAARBEELD_2023_INFOGRAPHICS_046.jpg

In een audit kijken we of de kwaliteit van zorg voldoende is. We zien dat in de audits het aantal afwijkingen is gedaald ten opzichte van het vorige kalenderjaar. Ook het aantal audits is afgenomen. Dit is logisch gelet op de bezetting van het auditteam gedurende (een deel van) 2023 en de forse inhaalslag die het auditteam gemaakt heeft in 2022 na de coronajaren. 

In de top 3 blijven 1 en 2 hetzelfde, op 3 staat nu beheer documentatie. Dat gaat bijvoorbeeld over het hebben van contracten of een goedgekeurd pedagogisch klimaat.

Klachten

DS_JAARBEELD_2023_INFOGRAPHICS_06_klachten.jpg

In 2021 werd de categorie ouder/familie niet bevoegd nog geregistreerd onder derden.

Er zijn minder klachten ingediend dan in 2022. Dit komt doordat klachten meer door begeleiding worden opgepakt. Hierdoor is de stap naar de klachtenfunctionaris vaak niet meer nodig. De meeste klachten gaan over bejegening, communicatie, kwaliteit van zorg, organisatie van de zorg, organisatorisch, veiligheid of begeleiding. De meeste klachten zijn naar tevredenheid afgesloten. Er zijn geen klachten ingediend bij de klachtencommissie. Meer informatie is te lezen in ons klachtenjaarverslag, deze vind je bij jaarverslagen en rapporten.

Incidenten

DS_JAARBEELD_2023_INFOGRAPHICS_07_INCIDENTEN.jpg

De stijging van het aantal gemelde incidenten, die vorig begon na het vereenvoudigen van het meldformulier, zet zich door. Ook hebben we in 2022 en 2023 veel aandacht besteed op intranet over het melden van incidenten. Als laatste wordt het onderwerp incidentmeldingen besproken in de jaargesprekken met franchisenemers. Dit alles zorgt ervoor dat incidenten beter worden gemeld.

Opvallend is dat het aantal agressie-incidenten hard stijgt. Dit is te verklaren door beter melden. Maar in de stichting ook door een veranderende doelgroep. Een jongere doelgroep die meer agressie laat zien.

Medicatie

DS_JAARBEELD_2023_INFOGRAPHICS_049.jpg

Ook bij medicatie is het aantal medicatiefouten hoger dan vorige jaren. Dit komt mede door de toename van gebruik van medicijnen. Als we kijken naar het aantal deelmomenten wordt in 0,02% van de deelmomenten een fout gemaakt.

We zijn tevreden over hoe de evaluaties zijn ingevuld en vinden dat het medicatieproces goed gaat.

IMC - Interne meldingscommissie

DS_JAARBEELD_2023_INFOGRAPHICS_0410.jpg

Er zijn meer meldingen dan in 2022. De stijging komt doordat medewerkers beter weten wat en wanneer ze moeten melden. We vinden het belangrijk dat medewerkers melden als ze zich zorgen maken, zodat er meer openheid en bewustwording komt. Alleen dan kunnen we samen seksueel grensoverschrijdend gedrag aanpakken. 

Ervaringsonderzoek

We hebben in 2022 ervaringsonderzoek gedaan onder de mensen die bij Driestroom wonen. In 2023 hebben we onderzoek gedaan bij mensen die bij Driestroom dagbesteding hebben of werken.

DS_JAARBEELD_2023_INFOGRAPHICS_07_Ervaringsonderzoek.jpg

De cijfers van het ervaringsonderzoek worden hier verder uitgelegd:

Datalekken

DS_JAARBEELD_2023_INFOGRAPHICS_0412.jpg

Ook in 2023 zijn de meeste meldingen van iemand die persoonsgegevens naar een verkeerde persoon stuurt. Dit is een fout van iemand, die niet met technische maatregelen voorkomen kan worden. Het is daarom belangrijk dat iedereen voorzichtig met gegevens omgaat.