8,3

Op basis van 40 reviews40 reviews op Zorgkaart Nederland

menu
Homepage

Ondernemingsraad en Raad van Bestuur ondertekenen Sociaal Kader Driestroom

2023-10-02

De Ondernemingsraad (OR) en Raad van Bestuur (RvB) hebben in coproductie het Sociaal Kader Driestroom opgesteld. Het Sociaal Kader Driestroom is bedoeld om de gevolgen van eventuele organisatiewijzigingen voor medewerkers, op het gebied van werkgelegenheid, rechtspositie en arbeidsvoorwaarden, te regelen. Mocht het komen tot een organisatiewijziging waarbij een reorganisatie is gemoeid en boventalligheid ontstaat van minder dan 20 medewerkers. Het Sociaal Kader is op 27 september 2023 door Esther Nelissen, voorzitter RvB, en Tinne De Winter, voorzitter OR, ondertekend. Dit in het bijzijn van de OR-leden en direct betrokkenen.

Goed aansluiten bij de behoefte van de medewerkers

We hebben gezamenlijk de ruimte en tijd genomen die nodig was om te komen tot een zorgvuldig en gedragen Sociaal Kader. De OR heeft tussentijds steeds afgestemd met medewerkers in de vorm van een klankbordgroep. Het Sociaal Kader is opgesteld vanuit wederzijds vertrouwen en met de intentie om goed aan te sluiten bij de behoeften van de medewerkers en bij de context van Driestroom. De vakbonden zijn inmiddels op de hoogte gebracht van het Sociaal Kader en in staat gesteld om eventuele vragen te stellen.

Gedegen proces

Het proces om te komen tot een Sociaal Kader Driestroom is 31 augustus 2022 gestart. De OR-leden hebben ter voorbereiding hierop een extra training gevolgd en een OR van een andere organisatie geraadpleegd die een soortgelijk proces heeft doorlopen. Daar waar nodig heeft de OR zich laten bijstaan door een juridisch adviseur.

Aanleiding

Op 23 december 2021 publiceerde de OR samen met de RvB het in coproductie opgemaakte Sociaal Kader (BBT Nijmegen), voor medewerkers van ambulante teams Nijmegen en Passende Kinderopvang Nijmegen. Met de bedoeling om een gezamenlijk helder kader voorhanden te hebben, heeft de RvB in de overlegvergadering (OV) van 22 december 2021 aangegeven om samen met de OR te willen onderzoeken of een doorlopend Sociaal Kader voor heel Driestroom haalbaar is. Tijdens de OV van 23 februari 2022 heeft de OR laten weten unaniem te zijn in zijn besluit en dit proces aan te willen gaan met de RvB.