8,3

Op basis van 40 reviews40 reviews op Zorgkaart Nederland

menu
Homepage

Een passend aanbod voor ieder kind

2023-01-17

Sinds 2017 werkt Driestroom actief samen met de gemeente Arnhem en verschillende andere zorgaanbieders om jonge kinderen met een specifieke ontwikkelingsvraag binnen de Arnhemse kinderopvang te ondersteunen. Passende Kinderopvang Arnhem is erop gericht dat alle jonge kinderen in Arnhem de kans krijgen om zich in hun eigen leefomgeving optimaal te kunnen ontwikkelen, zodat zij een goede start kunnen maken op school. Alle locaties kinderopvang met Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) bieden passende kinderopvang.

Kinderopvang passend maken

Henriëtte van Winden, projectmanager en teambegeleider, en Marianne van Wichen, ambulant begeleider passende kinderopvang vanuit Driestroom aangesloten bij Passende Kinderopvang, geven inzicht in Passende Kinderopvang en de meerwaarde voor jonge kinderen in Arnhem.

Henriëtte: “In Arnhem streven we naar kansengelijkheid en inclusie binnen de kinderopvang VVE. We zoeken naar wegen om de omgeving passend te maken, zodat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen binnen de kinderopvang. Met dit doel voor ogen is een team van coaches en ambulant begeleiders passende kinderopvang ingericht ter ondersteuning van de kinderopvang. Het streven is om ieder kind op jonge leeftijd in beeld te hebben zodat een passend aanbod gerealiseerd kan worden.”

Marianne: “Voor alle kinderen is het van belang dat zij gezien worden en dat in het groepsaanbod aandacht is voor hun behoeften. Sommige kinderen hebben extra hulp nodig in de vorm van ambulante begeleiding passende kinderopvang. We maken de opvang passend voor deze kinderen. Samen met de pedagogisch medewerkers en de coaches passende kinderopvang werken we aan een stimulerende omgeving voor de kinderen en spelen in op de individuele behoeften.”

In de eigen wijk

Passende kinderopvang zorgt ervoor dat jonge kinderen de kans krijgen om zich optimaal te ontwikkelen in hun eigen leefomgeving. Het is de meest laagdrempelige vorm van ondersteuning. Kinderen gaan naar de kinderopvang om de hoek, dicht bij huis en dus gemakkelijk te bereiken. Ouders behouden bovendien hun sociale netwerk in de wijk.

Preventief

Door de pedagogisch medewerker in samenwerking met de coach passende kinderopvang worden kinderen die extra hulp nodig hebben vroegtijdig gesignaleerd. Voor deze kinderen kan ambulante begeleiding passende kinderopvang worden ingezet. “Als ambulant begeleiders passende kinderopvang werken we preventief, zonder beschikking. We zijn vast verbonden aan een locatie en zijn daarmee ook een gezicht voor ouders. Dit maakt de stap kleiner om ons te vragen mee te kijken. We bieden ondersteuning bij lichte hulpvragen, zoals de begeleiding van een kind dat een laatste duwtje nodig heeft richting regulier onderwijs. Daarnaast zijn we betrokken bij intensievere hulpvragen waarbij complexere problematiek een rol speelt. Bij dit soort hulpvragen doorlopen we met ouders het proces van onderzoek tot verwijzing naar een behandelgroep en zijn op de kinderopvang bezig om het kind kleine stapjes in ontwikkeling te laten zetten en het zich fijn te laten voelen. Het is mooi om te zien dat deze kinderen oprecht welkom zijn", vertelt Marianne.

Ouders

Marianne: “De ouders zijn erg belangrijk in dit proces, zij hebben immers de meeste kennis over hun kind. Wij lopen slechts een periode met hen mee. Wat hebben de ouders nodig in hun proces met hun kind? We delen onze expertise zodat deze binnen de kinderopvang ingezet kan worden door de pedagogisch medewerker. Ons doel is om uiteindelijk uit het proces te stappen als onze expertise is overgedragen. Daarnaast kunnen we ouders thuis tijdelijk ondersteunen bij de opvoeding van hun kind.”

Voor sommige kinderen is de setting van de kinderopvang niet passend te maken. Marianne: “Met het belang van het kind voorop kijken we dan vooral naar de toekomst en werken we toe naar een passende plek. In dit proces is een positieve relatie en gelijkwaardige samenwerking met ouders van essentieel belang.”

Samenwerken voor één doel

Henriëtte: “Passende Kinderopvang heeft als doel alle kinderen binnen de Arnhemse kinderopvang VVE optimale ontwikkelingskansen te bieden, in het kader van kansengelijkheid en inclusie. Dit kan niet door de kinderopvang alleen, daarom is samenwerking met andere netwerkpartners zoals de wijkcoach, jeugdverpleegkundige, logopedist en jeugdzorg nodig. Iedere partner brengt zijn eigen expertise mee.”

Door de samenwerking met Driestroom kan onder andere de expertise rondom het jonge kind met betrekking tot ontwikkelingsproblematiek worden ingezet. “Passende kinderopvang is gericht op optimale ontwikkelingskansen voor alle kinderen, in de eigen leefomgeving, in goede samenwerking met ouders”, besluit Henriëtte.

KJG-Passende kinderopvang-sheet-HetKindVoorop.jpg